กรมธนารักษ์เปิดให้บริการระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซต์แล้ว - ผู้เช่า เปิดให้บริการนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ - ผู้ใช้ เปิดให้บริการทั่วประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2273 0899-903
 
กรุณากรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่า และ รหัสผู้เช่า เพื่อไปหน้ากรอกคำถามกันลืมรหัสผ่าน
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสผู้เช่า  / 
ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ : กรุณาติดต่อ Support Desk
 
กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Copyright © 2018 กรมธนารักษ์ - All Rights Reserved